Završno ponavljanje

     
 

Rješenja zadataka

 1. to kvadrat :a
  repeat 4[fd :a rt 90]
  end
 2. to pravokutnik :a :b
  repeat 2[fd :a rt 90 fd :b rt 90]
  end
 3. to paralelogram :a :b :kut
  repeat 2[fd :a rt :kut fd :b rt 180-:kut]
  end
 4. to kvadrat :a
  repeat 4[fd :a rt 90]
  end

  to kvadrati :n :a
  repeat :n[kvadrat :a make "a :a*2]
  end
 5. to kvadrat :a
  repeat 4[fd :a rt 90]
  end
  to pomak :a
  pu rt 90 fd :a/4 lt 90 fd :a/4 pd
  end
  to kvadrati2 :n :a
  repeat :n[kvadrat :a pomak :a make "a :a/2]
  end
 6. to brojevi :n
  make "x 1
  repeat :n[print :x make "x :x+1]
  end
 7. to parni :n
  make "x 2
  pu lt 90 fd 300 rt 180
  repeat :n[label :x pu fd 20 pd make "x :x+2]
  end
 8. to krak :r :a
  pu fd :r pd fd :a pu bk :a+:r pd
  end
  to sunce :r :n :a
  setpc 6
  circle :r
  repeat :n[krak :r :a rt 360/:n]
  end
 9. to kvadrat :a
  repeat 4[fd :a rt 90]
  end
  to trokut :a
  repeat 3[fd :a rt 120]
  end

  to lik :x :a
  if :x>100 [kvadrat :a][trokut :a]
  end
 10. to balon :r :a :n
  repeat 500[if :r <10 [stop] fd :a circle :r rt 360/:n make "a :a+10 make "r :r-5]
  end
 11. to balon2 :r :a :n
  repeat 500[if :r <10 [stop] pu fd :a pd circle :r rt 360/:n make "a :a+10 make "r :r-5 wait 30 clean]
  end
 12. to cvijet :a
  setturtle 0
  setpc 0
  polukruznica :a
  setturtle 1
  setpc 1
  rt 60 polukruznica :a
  setturtle 2
  setpc 2
  rt 120 polukruznica :a
  setturtle 3
  setpc 3
  rt 180 polukruznica :a
  setturtle 4
  setpc 4
  rt 240 polukruznica :a
  setturtle 5
  setpc 5
  rt 300 polukruznica :a
  end


  to polukruznica :a
  repeat 18[fd :a rt 10]
  circle :a pu home pd
  end
 13. to lik :a
  repeat 5[trokut :a rt 72]
  end

  to trokut :a
  repeat 3[fd :a rt 120]
  end

  to vjetrenjaca :a :x
  repeat :x [lik :a wait 30 clean rt 360/:x]
  end
 14. to kocka :a
  perspective
  repeat 4 [repeat 4 [fd :a rt 90] fd :a down 90]
  end

  to kockice :a :n
  perspective
  repeat :n [setpc random 6 kocka :a rt 90 fd :a lt 90]
  end
 15. to racun :r :a :b
  if :r=1 [make "z :a+:b (print se "zbroj "je :z) stop]
  if :r=2 [make "r :a-:b (print se "razlika "je :r) stop]
  if :r=3 [make "u :a*:b (print se "umnožak "je :u) stop]
  if :r=4 [make "k :a/:b (print se "količnik "je :k) stop]
  print [Krivi broj!]
  end