Print bookPrint book

Uvod

Uvod

Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: e-Dnevnik za nastavnike i učenike
Book: Uvod
Printed by: Guest user
Date: Friday, 20 May 2022, 7:13 PM

Uvod

 e-Dnevnik je web aplikacija za vođenje razredne knjige u elektroničkom obliku. Cilj projekta e-Dnevnik je informatizirati proces službene evidencije o razrednim odjeljenjima u školi te olakšati i proširiti uporabu i korištenje razredne knjige. Kao pilot projekt uveden je početkom školske godine 2011/12. u tri srednje škole: XV. Gimnaziji u Zagrebu, Gimnaziji Požega i u Medicinskoj školi Ante Kuzmanića u Zadru. U prva se tri razreda svake škole službena evidencija vodila u e-Dnevniku. Nastavnici su putem tablet računala pristupali e-Dnevniku u koji su upisivali nastavne sate, izostanke i ocjene.

Aplikacija e-Dnevnik se izradila u CARNet-u i kao takva ima sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige (imenik, dnevnik rada, zapisnici), uz mnoštvo dodatnih funkcionalnosti koje omogućava informacijsko-komunikacijska tehnologija (ICT).

Uz postojeće funkcionalnosti razredne knjige u papirnatom obliku, aplikacija ima i dodanu vrijednost kroz sustav izvještaja koji omogućuje izradu analiza pri pedagoškom praćenju i izradi izvještaja za pripremanje sjednica nastavničkog vijeća. Na brz, jednostavan i pouzdan način razrednicima, nastavnicima i ravnateljima omogućena je izrada pojedinih izvještaja o ocjenama i izostancima (npr. razrednik sada može ispisati ocjene učenika roditelju koji dolazi na informacije). Osim toga u e-Dnevniku postoji mogućnost upozoravanja razrednika o učenicima koji imaju velik broj negativnih ocjena ili izostanaka kao i upozoravanje ravnatelja na zaostatke u izvođenju predviđenog nastavnog plana i programa. Dodatna prednost je suzbijanje neovlaštenog unosa, ali i slučajeva krađe i nehotičnog ili namjernog uništavanja razredne knjige koji se ponekad javljaju u školama.

Pristup aplikaciji imaju i ravnatelji škola kao i djelatnici u pedagoškim službama. Predmetni nastavnici imaju pristup samo podacima o svom predmetu, dok razrednici imaju pristup svim podacima o učeniku svoga razreda.

Uz navedenu, CARNet je napravio i aplikaciju e-Dnevnik za učenike koja omogućava učenicima pregled ocjena, izostanaka i bilješki koje su upisali nastavnici u e-Dnevnik sustav. Na ovaj način je na posrednoj razini, uvid u ocjene i izostanke omogućen i roditeljima.

Uspostavljen je i sustav pomoću kojeg roditelji mogu biti obaviješteni o izostancima svoje djece. Roditelji čije je dijete izostalo prethodnog dana, imaju mogućnost primiti elektroničku poštu koja sadrži informacije o izostanku djeteta uz zamolbu da se jave razredniku u terminu za informacije.

Napomena

Pri pokretanju projekta e-Dnevnik poseban naglasak se stavljao na sigurnost podataka, od toga da svaki nastavnik ima ograničenu mogućnost unosa podataka, da se autorizira tokenom te da postoji zapis o autoru i vremenu svakog unosa. Svi su podaci pohranjeni na poslužitelju u CARNetu te postoji sigurnosna kopija na poslužitelju koji se nalazi na drugoj lokaciji tako da ne postoji mogućnost nestanka podataka.

 

CARNet Logo

Razredna knjiga

Aplikacija e-Dnevnik sadrži sve funkcionalnosti koje trenutno sadrži razredna knjiga i njeni integralni dijelovi; imenik, pregled rada i dnevnik rada, a koje specificira članak 8. Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (u daljnjem tekstu Pravilnik):

 • Razredna knjiga vodi se za razredni odjel.
 • Razredne knjige su podijeljene više vrsta: Razredna knjiga A, Razredna knjiga B, Razredna knjiga za strukovne programe i Razredna knjiga za gimnazijske programe.
 • Razredna knjiga je službena evidencija u koju se upisuju podaci o učenicima, učiteljima/nastavnicima i nastavnim predmetima te o odgojno-obrazovnome radu i drugim aktivnostima u razrednome odjelu tijekom jedne školske godine.
 • Na prvoj stranici razredne knjige nalazi se obrazac u koji se upisuje naziv i vrsta obrazovnih programa, oznaka razrednoga odjela i školska godina za koju se vodi te potpisi ravnatelja i razrednika.
 • Razredna knjiga sastoji se od podataka koji se upisuju u imenik, pregled rada i dnevnik rada.
 • Upute o načinu vođenja obvezujuće su i sastavni su dio razredne knjige.

Imenik sadrži:

 • Osobne podatke o učeniku: redni broj i matični broj učenika iz matične knjige, prezime i ime učenika, ime majke i oca, odnosno učenikova skrbnika, podatke o rođenju (datum, mjesto i država), adresa stanovanja učenika i roditelja.
 • U imenik razrednoga odjela za srednje škole upisuje se naziv obrazovnoga programa: vrsta gimnazije, odnosno strukovne kvalifikacije/zanimanja
 • Prostor za bilješke o zadatcima, radu, napredovanju i ocjenama učenika po predmetima, programskim dijelovima, mjesecima i elementima ocjenjivanja, podatke o izostancima, općem uspjehu učenika, o vladanju učenika, podatke o primjerenome programu školovanja kojega učenik polazi te o popravnim, predmetnim, razrednim/razlikovnim ispitima.

Pregled rada sadrži: 

 • Podatke i raspored zadaća i izvedbe programa po mjesecima, izvedbi tih zadataka, lektira i sl.
 • Popis nastavnih predmeta s podatcima o razini i vrsti obrazovanja učitelja, odnosno nastavnika te o razdoblju u kojemu izvode nastavu u razrednome odjelu
 • Popis vrsta primjerenog oblika pomoći za učenike s teškoćama u srednjim školama.
 • Podatke o izvannastavnim aktivnostima, stručnim posjetima, školskim izletima i ekskurzijama te o suradnji s roditeljima
 • Godišnji plan i tjednu evidenciju te bilješke o radu razrednika u razrednome odjelu
 • Pregled rada za strukovne programe sadrži i podatke o praktičnoj nastavi i vježbama, te o rasporedu i praćenju učenika na praktičnome dijelu naukovanja
 • Podatke o provedbi programa profesionalnoga informiranja i usmjeravanja
 • Tablice sa zbirnim podacima za razredni odjel: broj učenika na početku, tijekom i na kraju školske godine, po spolu, po uspjehu, po učenju stranih jezika, o ukupnome broju održanih nastavnih sati, o pedagoškim mjerama te o drugim bitnim sastavnicama uspjeha učenika
 • Popis učenika s podatcima o naknadnome upisu i ispisu, dužnostima učenika i sl
 • Zapisnike i bilješke o sastancima razrednoga odjela te podatke o nazočnosti roditeljskim i pojedinačnim sastancima te podatke o nazočnosti roditeljskim i pojedinačnim sastancima.
 • Ime, prezime i potpisi razrednika i ravnatelja kojim potvrđuju vjerodostojnost podataka u razrednoj knjizi.

 

CARNet Logo

Razredna knjiga drugi dio

Dnevnik rada sadrži:

 • Podatke o održanoj nastavi po nastavnim jedinicama ili temama nastavnih predmeta ili područja, radnim tjednima, danima i nastavnim satima
 • Podatke o izostancima učenika, dežurnim učenicima razrednog odjela i održanim nastavnim satima u tjednu
 • Ime, prezime i potpis razrednika kojim potvrđuje vjerodostojnost podataka u dnevniku.
 • Sve razredne knjige vode se na obrascu veličine 29,5 x 42 cm, s brojčano označenim stranicama koje su uvezane u korice tvrdoga uveza.
 • Na prednjoj stranici korica otiskane su riječi »RAZREDNA KNJIGA« i podatci za upis naziva škole, vrste škole, razrednoga odjela i školske godine.
 • Na unutarnjoj stranici korica ispisuju se upute o jednoobraznome vođenju knjige.
 • Razredna knjiga grafički se oblikuje za:
  • (A) razredne odjele osnovne škole od I. do IV. razreda
  • (B) razredne odjele osnovne škole od V. do VIII. razreda
  • (K) kombinirane razredne odjele, razredne odjele s produženim boravkom (od I. do
  • IV. razreda) ili cjelodnevnom nastavom (od I. do VIII. razreda) u osnovnim školama
  • (Z) razredne odjele u zdravstvenoj ustanovi
  • (O) odgojno-obrazovne skupine posebnoga programa

– razredne odjele u programima gimnazija te strukovnim programima ovisno o modelu i trajanju obrazovanja.

 • Umjetničke osnovne škole te srednje glazbene škole vode Razrednu knjigu na pojedinačno tiskanim obrascima (listovima) u kojima su sadržaji Razredne knjige navedeni u ovome članku oblikovani i prilagođeni posebnostima organizacije nastave glazbenih i plesnih obrazovnih programa. Škole su dužne pojedinačne obrasce uvezati u korice tvrdoga uveza kao što je to propisano za Razrednu knjigu.“

Aplikacija e-Dnevnik je napravljena u suradnji s profesorima i administratorima škola te ima sve navedene funkcionalnosti propisane Pravilnikom, a osmišljena je tako da postoji više razina pristupa i korištenja ove aplikacije:

 • E-Dnevnik za predmetne nastavnike
 • E-Dnevnik za razrednike i djelatnike pedagoških službi
 • E-Dnevnik za školske administratore
 • E- Dnevnik za učenike

Predmetni nastavnici imaju pristup samo podacima o svom predmetu, dok razrednici i djelatnici iz pedagoških službi imaju pristup svim podacima o učeniku, a mogućnost uređivanja opet samo za predmete koje eventualno predaju. Učenici također imaju mogućnost uvida u svoje ocjene i izostanke te na taj način posredno i roditelji. Na najvišoj razini su školski administratori koji imaju pravo mijenjanja i administriranja podataka, ukoliko se za to ukaže potreba.

Kako smo već spomenuli, postoji i niz dodatnih mogućnosti koje e-Dnevnik nudi, a njegova prednost u odnosu na papirnatu verziju razredne knjige je i to što je moguća stalna nadogradnja i unaprjeđenje aplikacije, naravno, u skladu s potrebama.

 

CARNet Logo

Sigurnost

Pri izradi sustava posebno pažnja je usmjerena na sigurnosne aspekte, na zaštitu od neovlaštenog ulaska i unosa u e-Dnevnik te na sigurnu pohranu podataka.

 • e-Dnevnik je web aplikacija kojoj se pristupa putem Interneta (web adresa na kojoj se nalazi je: https://e-dnevnik.skole.hr/). 
 • Svaki korisnik za potrebu prijavljivanja u aplikaciju dobiva token.
 • Svaki token je vezan uz određenog korisnika serijskim brojem (na poleđini uređaja), a svaki korisnik ima mogućnost unosa i uvida samo u podatke za svoj predmet ili razred. U slučaju zamjene uređaja, korisnici neće moći pristupiti aplikaciji.
 • Svaki unos i ulazak u aplikaciju je evidentiran (vrijeme i uneseni podaci) kako bi se mogla utvrditi eventualna zlouporaba. Korisnici se u aplikaciju prijavljuju korisničkom oznakom iz AAIEdu.Hr sustava (kor.ime@skole.hr) te šifrom koja se sastoji od tajnog PIN-a (poznatog samo toj osobi) i jednokratne  šifre (šesteroznamenkasti broj) koju generira token.
 • NEDOPUSTIVO je da nastavnik koji dođe u školu kao zamjena za određeni predmet dobije token i pristupne šifre (korisničko ime i PIN) nastavnika kojeg mijenja. Svaki korisnik mora dobiti svoj token i šifru!
 • Prijava u sustav traje 45 minuta nakon čega se korisnik automatski odjavljuje, ukoliko to sam ne učini ranije.
 • CARNetov Odjel za računalnu sigurnost obavlja stalne provjere ranjivosti sustava.
 • Svi uneseni podaci se pohranjuju na CARNetovim poslužiteljima koji imaju sigurnosnu kopiju koja se nalazi na odvojenoj lokaciji.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u članku 139. do sada je propisivao školama vođenje evidencije u pisanom i elektroničkom obliku pa su škole koje su u prošloj školskoj godini (2011./2012.) sudjelovale u pilot projektu na mjesečnoj bazi ispisivale podatke unesene u e-Dnevnik kako bi imale i pisanu kopiju. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je izmjenu Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji pa se prema njemu od školske godine 2012./2013. razredna evidencija može voditi i u digitalnom obliku s obvezom printanja samo na kraju školske godine.

Djelatnici CARNeta koji imaju pristup podacima u e-Dnevnik potpisuju posebnu Izjavu o tajnosti podataka, kako ne bi došlo do uništavanja, otuđivanja ili dostave podataka neovlaštenim osobama. 

CARNet Logo

Prijava u sustav

Za prijavu u sustav u adresnu traku web preglednika potrebno je upisati adresu 
https://e-dnevnik.skole.hr/ nakon čega se pojavljuje stranica za prijavu.

Na stranici za prijavu u e-Dnevnik potrebno je upisati podatke kako je objašnjeno na slici:

prijava u sustav

Slika 1 - Prijava u sustav

Nakon upisa podataka moguće je pristupiti sustavu.

Korisničko ime je AAI@Edu.Hr identitet dobiven od strane administratora imenika ustanove u kojoj se korisnik nalazi.

Napomena

Ukoliko još nemate svoje korisničko ime zatražite ga od aministratora imenika u Vašoj školi.

Ukoliko se prijavljujete s mTokenom onda u polje za unos lozinke ne trebate upisati PIN već samo jednokratnu lozinku s mTokena.

PIN (tajni broj) je za prvo korištenje zadan i administrator će ga korisniku dati uz token. Nakon prvog ulaska u aplikaciju preporučljivo je promijeniti PIN i to na način opisan u poglavlju 8.

Token izgenerira šesteroznamenkasti broj nakon pritiska na crvenu tipku. Broj će nakon 10 sekundi nestati pa ukoliko korisnik ne stigne prepisati broj kod Prijave, treba izbrisati već unesene brojeve i pokušati ponovno.

Aktivnost

U adresu web preglednika upišite adresu https://e-dnevnik.skole.hr/. Na stranici za prijavu u e-Dnevnik prijavite se u sustav koristeći svoje korisničko ime i PIN koji ste dobili uz Vaš token.

 

CARNet Logo

Napomena

Svim korisnicima e-Dnevnika dostupna je i testna verzija aplikacije na stranici: https://e-dnevnik-test.skole.hr/u kojoj im je omogućeno vježbanje pojedinih aktivnosti.

 

Važno

Prije početka korištenja produkcijske verzije preporučamo spajanje na testnu verziju e-Dnevnika kako bi se isprobale sve mogućnosti koje nudi e-Dnevnik. Testna verzija stalno je dostupna. Potrebno je voditi računa da zbog velikog broja unosa podataka u testnoj se verziji podaci redovito brišu. Pravi se podaci trebaju unositi isključivo u produkcijsku verziju.

Nakon uspješne prijave pojavljuje se početna stranica e-Dnevnika. Na početnoj je stranici ponuđen odabir razrednih knjiga razreda u kojima predaje nastavnik.

Ukoliko je nastavnik ujedno i razrednik pojedinom razredu razredna knjiga bit će označena zelenom bojom (Slika 2).


pocetna stranica

Slika 2 - Oznaka razredne knjige u kojoj je nastavnik razrednik

 

Napomena

Zamjenicima razrednika ta je knjiga označena narančastom bojom.

Gornja i donja izborna traka, kojima je omogućeno mijenjanje postavki razrednih knjiga, ulazak u imenik, pregled rada, dnevnik rada i zapisnike uvijek su prisutne tako da je nastavnicima u svakom trenutku dostupna svaka opcija bez obzira gdje se nalazili unutar aplikacije, što ju čini izuzetno jednostavnom za korištenje.

CARNet Logo

Odjava

Klikom na svoje ime i prezime u donjem lijevom uglu, nastavnik dobiva izbornik u kojem je moguće promijeniti razrednu knjigu, mijenjati postavke ili se odjaviti iz aplikacije.
Odabirom dugmeta 
Odjava iz navedenog izbornika korisnika se vraća na stranicu za prijavu, odnosno odjavljuje iz e-Dnevnika.

odjava iz sustava   

Slika 3 - Odjava iz sustava

Napomena

Ukoliko se neki nastavnik greškom ne odjavi iz aplikacije, ona će to nakon 45 min, koliko traje jedan školski sat, sama učiniti.

To ne znači da nastavnici koji imaju blok sat, moraju prijaviti drugi nakon isteka prvog sata. Sve se može upisati odmah i ako nema potrebe za ponovnom prijavom, nisu ju dužni nakon isteka ponoviti.

Važno!

Napominjemo da je izuzetno važno nakon svakog prestanka korištenja aplikacije iz donje izborne trake odabrati opciju Odjava i na taj način onemogućiti eventualnu zlouporabu. 

 

CARNet Logo

Promjena pina

Nakon prve prijave u aplikaciju preporuča se korisniku promijeniti PIN kojim pristupa e-Dnevniku. Za promjenu PIN-a je potrebno je iz donjeg izbornika kliknuti na ime i prezime nastavnika te odabrati opciju Postavke. Nakon odabira opcije Postavke potrebno je odabrati opciju Promijeni PIN gdje je potrebno upisati trenutačni PIN (xxxx), novi PIN kao i potvrdu novog PIN-a.

Napomena

PIN obavezno mora biti najmanje četveroznamenkasti broj

Kompletan unos još jednom se verificira Jednokratnom lozinkom (šesteroznamenkasti broj kojeg generira token).

PIN je preporučljivo zapisati, ali ga ne držati zajedno s tokenom kako ne bi došlo do zlouporabe. Korisničko ime, PIN i token zajedno čine ključ za ulazak u e-Dnevnik pa svaki korisnik treba uvijek voditi računa o tome.

promjena pina

Slika 4 - Obrazac za promjenu PIN-a

CARNet Logo

Razredna knjiga

U donjoj izbornoj traci, klikom na ime i prezime nastavnika, nalazi se poveznica Odabir razredne knjige koja u svakom trenutku omogućava korisniku jednostavan povratak na početnu stranicu na kojoj može odabrati razrednu knjigu razreda u kojima predaje.

Na taj način nastavnik može pratiti satnicu i obradu gradiva u pojedinim razrednim odjeljenjima u kojima predaje, usklađivati rasporede i raditi razne komparacije.

U donjem desnom uglu izbornika uvijek se prikazuje ime škole te razred u kojem se nastavnik trenutno nalazi u e-Dnevniku, tako da ne može doći do zabune.

CARNet Logo