Rad s polaznicima

Prava pristupa dijelovima sadržaja

Nakon dodavanja polaznika u tečaj za pojedinu se ulogu mogu posebno definirati prava pristupa sadržaju. Ovlasti koje su definirane u tečaju podešene su na razini sustava i rijetko ih je potrebno mijenjati.  Promjene u ovlastima uloga mogu se definirati za tri razine: cijeli tečaj, pojedinačno za aktivnosti ili resurse te blokove. Sučelje za pregled i promjenu ovlasti dostupno je kroz blok Postavke > Administracija kolegija > Korisnici Ovlasti.

Postavke ovlasti
Postavke ovlasti"

Nakon pristupanja sučelju iz padajućeg izbornika Napredna izmjena ovlasti odaberite ulogu kojoj želite promijeniti ovlasti na razini tečaja. Predavač može definirati određena prava za uloge PredavačaPredavača bez ovlasti za uređivanje, Studenta i Gosta.

Ovlasti
Ovlasti

Predavačima nije dopušteno ažuriranje ovlasti koje spadaju u kategoriju visokog rizika kao što je primjerice, izrada sigurnosne kopije tečaja. Predavač može izraditi sigurnosnu kopiju tečaja ali to ne može omogućiti ulozi studenta. Ovlasti visokog rizika označene su crvenim trokutom i može ih mijenjati isključivo administrator sustava.

Ovlasti2
Ovlasti2

Preko linka Provjera ovlasti koji je dostupan nakon odabira Ovlasti u bloku Postavke možete provjeriti ovlasti određenog polaznika na razini cijelog tečaja.

Ovlasti3
Ovlasti3

Za promjenu i provjeru ovlasti te lokalno dodjeljivanje uloga na razini aktivnosti i resursa odaberite željenu aktivnost ili resurs u tečaju. U bloku Postavke sustav automatski prikazuje padajući izbornik za administraciju odabrane aktivnosti ili resursa, primjerice Administracija testa, iz kojeg se odabire link Ovlasti za promjenu ovlasti, Lokalno dodijeljene uloge za promjenu uloge određenog polaznika u toj aktivnosti ili resursu te link Provjera ovlasti za naknadnu provjeru dodjeljenih prava. Lokalno dodjeljivanje uloga omogućit će polaznicima da za određeni dio sadržaja imaju predavačke ovlasti te će moći kreirati novi ili ažurirati postojeći sadržaj. 

 Lokalno dodijeljene uloge
Lokalno dodijeljene uloge

Promjena i provjera ovlasti te mogućnost lokalnog dodijeljivanja uloga u blokovima dostupne su nakon što omogućite izmjene u tečaju te odaberete ikonu Dodijelite uloge u zaglavlju odabranog bloka.

Dodijelite ulogeDodijelite uloge

U bloku Postavke otvara se padajući izbornik administracije s linkovima Dodijelite uloge, Ovlasti i Provjera ovlasti.

 Dodijelite uloge
Dodijelite uloge

Mislilac mala

Aktivnost - promišljanje:

 

Razmislite biste li mogućnost davanja posebnih ovlasti korisniku (studentu) mogli primjeniti u pojedinim nastavnim aktivnostima u vašem tečaju.

CARNet Logo