Uvod

Razredna knjiga

Aplikacija e-Dnevnik sadrži sve funkcionalnosti koje trenutno sadrži razredna knjiga i njeni integralni dijelovi; imenik, pregled rada i dnevnik rada, a koje specificira članak 8. Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (u daljnjem tekstu Pravilnik):

 • Razredna knjiga vodi se za razredni odjel.
 • Razredne knjige su podijeljene više vrsta: Razredna knjiga A, Razredna knjiga B, Razredna knjiga za strukovne programe i Razredna knjiga za gimnazijske programe.
 • Razredna knjiga je službena evidencija u koju se upisuju podaci o učenicima, učiteljima/nastavnicima i nastavnim predmetima te o odgojno-obrazovnome radu i drugim aktivnostima u razrednome odjelu tijekom jedne školske godine.
 • Na prvoj stranici razredne knjige nalazi se obrazac u koji se upisuje naziv i vrsta obrazovnih programa, oznaka razrednoga odjela i školska godina za koju se vodi te potpisi ravnatelja i razrednika.
 • Razredna knjiga sastoji se od podataka koji se upisuju u imenik, pregled rada i dnevnik rada.
 • Upute o načinu vođenja obvezujuće su i sastavni su dio razredne knjige.

Imenik sadrži:

 • Osobne podatke o učeniku: redni broj i matični broj učenika iz matične knjige, prezime i ime učenika, ime majke i oca, odnosno učenikova skrbnika, podatke o rođenju (datum, mjesto i država), adresa stanovanja učenika i roditelja.
 • U imenik razrednoga odjela za srednje škole upisuje se naziv obrazovnoga programa: vrsta gimnazije, odnosno strukovne kvalifikacije/zanimanja
 • Prostor za bilješke o zadatcima, radu, napredovanju i ocjenama učenika po predmetima, programskim dijelovima, mjesecima i elementima ocjenjivanja, podatke o izostancima, općem uspjehu učenika, o vladanju učenika, podatke o primjerenome programu školovanja kojega učenik polazi te o popravnim, predmetnim, razrednim/razlikovnim ispitima.

Pregled rada sadrži: 

 • Podatke i raspored zadaća i izvedbe programa po mjesecima, izvedbi tih zadataka, lektira i sl.
 • Popis nastavnih predmeta s podatcima o razini i vrsti obrazovanja učitelja, odnosno nastavnika te o razdoblju u kojemu izvode nastavu u razrednome odjelu
 • Popis vrsta primjerenog oblika pomoći za učenike s teškoćama u srednjim školama.
 • Podatke o izvannastavnim aktivnostima, stručnim posjetima, školskim izletima i ekskurzijama te o suradnji s roditeljima
 • Godišnji plan i tjednu evidenciju te bilješke o radu razrednika u razrednome odjelu
 • Pregled rada za strukovne programe sadrži i podatke o praktičnoj nastavi i vježbama, te o rasporedu i praćenju učenika na praktičnome dijelu naukovanja
 • Podatke o provedbi programa profesionalnoga informiranja i usmjeravanja
 • Tablice sa zbirnim podacima za razredni odjel: broj učenika na početku, tijekom i na kraju školske godine, po spolu, po uspjehu, po učenju stranih jezika, o ukupnome broju održanih nastavnih sati, o pedagoškim mjerama te o drugim bitnim sastavnicama uspjeha učenika
 • Popis učenika s podatcima o naknadnome upisu i ispisu, dužnostima učenika i sl
 • Zapisnike i bilješke o sastancima razrednoga odjela te podatke o nazočnosti roditeljskim i pojedinačnim sastancima te podatke o nazočnosti roditeljskim i pojedinačnim sastancima.
 • Ime, prezime i potpisi razrednika i ravnatelja kojim potvrđuju vjerodostojnost podataka u razrednoj knjizi.

 

CARNet Logo