Wednesday, 17 August 2022, 12:22 PM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Osnove HTML-a (Osnove_HTML-a)
Glossary: Rječnik
P

Preglednik

Općenito, program koji omogućava samo gledanje sadržaja određene vrste, ali ne i mijenjanje.

Vidi web preglednik.

Protokol

(protocol) postupak komuniciranja između računala. Protokoli postoje na raznim razinama, od uspostavljanja komunikacije do prijenosa konkretnih vrsta sadržaja (web stranice, elektronička pošta). Najpoznatiji skup protokola je TCP (Transmision Control Protocol) /IP (Internet Protocol) koji se upotrebljava i na Internetu.

Prozor

(window) je okvir u kojem se na zaslonu monitora vidi korisničko sučelje pojedinog programa ili dijela programa kada se koristi neki od programa sa grafičkim sučeljem.
S

Server

vidi udaljeni poslužitelj

Servis

vidi usluga

SharePoint Designer

Alat tvrtke Microsoft za stvaranje web stranica, odnosno web sjedišta. Možemo ga upotrebljavati za pisanje statičkih web stranica (HTML dokumenata), ali su njegove mogućnosti u kombinaciji sa sustavima Microsoft SharePoint Foundation i Microsoft SharePoint Server puno veće.

Sintaksa

Pravila jezika, način pisanja složenih jezičnih konstrukcija.

Primjer: u sintaksi HTML-a važne su šiljaste zagrade.

Stranica

(page, webpage) je naziv za stranicu World Wide Weba. Web stranice su najčešće u HTML formatu, s hipervezama koje omogućavaju navigaciju od jedne stranice ili cjeline do druge.

Organizirani skup web stranica jednog vlasnika pohranjen u jednoj mapi ili na grupi mapa na jednom web poslužitelju nazivamo web sjedištem.
T

Tag

(oznaka), semantička struktura u HTML jeziku koja definira početak i kraj nekog HTML elementa. U širem smislu koristi se i za nazive HTML elemenata te njihovih atributa.
U

Udaljeni poslužitelj

(poslužitelj, server) program koji izvršava zadatke po potrebama korisnika.

Može većem broju korisnika omogućiti korištenje podataka ili korisničkih programa. Termin server se koristi i za računala na kojima se izvršavaju spomenuti programi.