Rječnik


Rječnik tečaja

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

A

ADDIE model

(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) jedan je od najpoznatijih modela instrukcijskog dizajna koji se često koristi u akademskim ustanovama. Njime se podržava racionalan pristup instrukcijskom dizajnu s naglaskom na definiranje znanja i vještina uz primjenu linearne i sustavne metode kojom se upravlja njihovim procesom stjecanja znanja.

Taj model ima sljedeće faze:

 • Analiza (analysis) kojoj je cilj utvrditi osobine polaznika i njihove obrazovne potrebe, definirati raspoložive obrazovne resurse (sredstva, financije, tehnologija) te definirati ciljeve i zadatke koje treba obaviti.
 • Dizajn (design) tečaja podrazumijeva planiranje obrazovnih ciljeva, sadržaja, lekcija, metoda poučavanja, načina provjere znanja, on-line tehnologija za prikaz sadržaja i komunikaciju s polaznicima itd.
 • Razvoj (development) označava kreiranje nastavnih materijala u skladu s dizajnom kao i njegovo postavljanje u odgovarajući medij uz primjenu odgovarajuće tehnologije.
 • Implementacija (implementation) podrazumijeva distribuciju nastavnih materijala učenicima/studentima/polaznicima kao i odvijanje nastavnih aktivnosti.
 • Evaluacija (evaluation) je proces koji se odvija kroz sve faze razvoja tečaja (sumativna evaluacija), a također i nakon implementacije kada polaznici daju povratnu informaciju na tečaj (formativna evaluacije). Cilj evaluacije je utvrditi je li tečaj ostvario planirane ciljeve, a ako nije, evaluacija postaje osnova za reviziju tečaja.

Asinkrona komunikacija

komunikacija koja se odvija u različito vrijeme, odnosno bez definiranih kratkih ciljnih vremenskih intervala.

 • E-mail - najjednostavniji je oblik asinhrone interakcije. Najčešće se koristi samo kao dodatak uz druge oblike komunikacije.
 • Poštanske liste
 • On-line forumi - kao i liste omogućuju javne rasprave, šalju se pitanja, odgovori, razmjenjuju mišljenja.

 

B

Bloomova taksonomija

Prema prijedlogu američkog psihologa B. S. Bloom oblici učenja dijele u 3 kategorije: kognitivnu (znanje), afektivnu (stavovi ) i psihomotoričku (vještine). U okviru kognitivne kategorije Bloom razlikuje 6 hijerarhijskih razina učenja. To su, počevši od najjednostavnije razine prema najsloženijoj spoznajnoj domeni:

 • Znanje – naglasak na pamćenju i reproduciranju činjenica
 • Razumijevanje – pretpostavka za upotrebu znanja; opisivanje, interpretacija i tumačenje činjenica
 • Primjena – upotreba poznatih pojmova ili principa za rješavanje problema u novonastalim situacijama
 • Analiza – izlučiti iz informacije sastavne dijelove; razlikovanje činjenica od pretpostavki, razlikovanje odnosa i međusobnih utjecaja
 • Sinteza – sastaviti informacije na nov, izvoran način
 • Vrednovanje – ocijeniti ili prosuditi na kritičan način; prosuditi točnost ili opravdanost neke tvrdnje ili postupka.

 

C

CamelCase linking

jedna od opcija Wiki alata koja omogućava automatsko otvaranje i povezivanje nove stranice. Opcija zahtjeva da prvo slovo kao i jedno slovo unutar riječi bude veliko (npr. NovaStranica)

E

Elektronički identitet

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr je virtualni identitet na CARNet mreži kojega dobivaju pojedinačni korisnici iz ustanova članica CARNeta (učenici, nastavnici, studenti, profesori i zaposlenici ustanova članica) i koji im omogućava korištenje CARNetovih usluga. Elektronički identitet nužan je za ostvarivanje prava na CARNetove usluge.

I

Instrukcijski dizajn

je proces u kojem se primjenjuju teorije učenja i pedagoške teorije, kao i različiti principi, tehnike i metode izvođenja nastave, kako bi se što djelotvornije planirali i izradili materijali za učenje te oblikovao proces poučavanja i učenja u konkretnim nastavnim predmetima i lekcijama.

K

Kombinirana nastava

Kombinirana nastava (eng. blended learning)  je model nastave koji uključuje klasičnu i online nastavu.

Konstruktivizam

teorijski koncept koji označava izgradnju znanja na temelju vlastitog iskustva pa je zbog toga način stjecanja znanja jedinstven kod svakog pojedinca. Pritom se nastoji da učenici što više samostalno odabiru i prerađuju informacije te stvaraju hipoteze i donose odluke na temelju vlastitih mentalnih modela (kognitivnih struktura, shema) kojima organiziraju osobno iskustvo (Referalni centar za Metodiku i komunikaciju e-obrazovanja)

M

Moodle

eng. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - hrv. Modularno objektno-orijentirano dinamičko obrazovno okruženje - alat za udaljeno učenje.

O

Online tečajevi

su tečajevi koji se odvijaju u virtualnoj učionici, nastavni se materijali nalaze online, a komunikacija između mentora i polaznika se odvija putem foruma ili elektroničke pošte. Online tečajeve je moguće pohađati samostalno (nementorirani online tečajevi) ili uz podršku mentora (mentorirani online tečajevi).


Page:  1  2  (Next)
  ALL