Rječnik


Rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
ALL

A

ASP

Kratica za Active Server Pages - Microsoftova tehnologija koja omogućava kreiranje dinamičkih web stranica uporabom HTML-a, povezivanjem s bazama podataka i čitavim nizom ostalih tehnologija. Tipična ASP stranica uključuje obično nekoliko skripti koje se izvršavaju na serveru, a korisnik može njihovim rezultatim (obično HTML stranice i slično) pristupiti iz svojeg web preglednika.

ASP.net

Novija generacija ASP tehnologije koja ima čitav niz značajnih poboljšanja.

Autorska prava

Pojam kojim se označava skup zakonskih propisa koji nalažu i propisuju načine korištenja i distribucije te upravljanja autorskim djelima

B

Baza podataka

Softversko skladište informacija organiziranih na poseban način kako bi im pristup bio jednostavan i brz. Omogućeno je i kreiranje veza, indeksa i čitav niz ostalih mogućnosti kako bi upravljanje podacima bilo što jednostavnije

BBS

Kratica za "Bulletin board system". Računalni sustav čiji se članovi mogu prijaviti na njega kako bi mogli slati e-mail poruke, koristiti diskusijske grupe i preuzimati datoteke. U Hrvatskoj u upotrebi u prvoj polovini 90-tih godina, a danas su većim dijelom potisnuti iz uporabe

Bloatware

Pojam koji opisuje pretjerano dodavanje novih osobina i funkcionalnosti nekom softverskom rješenju koje time postaju smetnjom i umanjuju funkcionalnost. Dodatno, opisuje i program koji koristi više resursa nego što je potrebno za njegov rad. ICQ je cijenu bloatwarea platio padom popularnosti među korisnicima

D

Dial-up

Pristup Internetu uporabom standardnog modema i telefonske linije. Karakteristika je mala brzina

E

Enkripcija

Metoda kojom je moguće šifrirati (enkriptirati) informacije. Može biti softverska i hardverska

H

HTML

HyperText Markup Langugage - opisni jezik kojim su kreirane web stranice

I

Instaliranje

Proces kojim se računalni program postavlja (instalira) na računalo. Uključuje pripremu računala, kopiranje potrebnih datoteka, konfiguriranje istih, kreiranje prečaca i čitav niz ostalih radnji. Na modernim opercaijskim sustavima taj je proces većim dijelom automatiziran

ISP

Internet Service Provider - davatelj pristupa Internetu. To je tvrka ili organizacija koja omogućava pristup Internetu. CARNet je jedan od ISP-ova u Hrvatskoj

J

Java

Objektno orijentirani programski jezik kojeg stvara i održava Sun Microsystems. Na prvi pogled je nalik na C. Java se koristi za brojne svrhe - izradu aplikacija, web apleta (manjih web aplikacija koje se izvršavaju u web pregledniku - najčešće chat i slični servisi)...

M

Moderiranje

Postupak u kojem posebno zadužena osoba (više njih, ili čak cijela institucija) nadgleda, po potrebi cenzorira i/ili izmjenjuje poruke na forumima i sličnim online okupljalištima. Moderiranje se obično provodi na ozbiljnijim forumima sa željom da se održi kvaliteta i kultura sadržaja na takvim servisima.

N

Netiquette

Skup pravila prihvatljivog ponašanja u online komunikaciji

Newsgrupa

Poznata još pod nazivom i diskusijska grupa, je virtualno mjesto na iInternetu gdje ljudi mogiu razmjenjivati svoje ideje, misli i interese vezane uz neku posebnu temu ili općenitu raspravu. Postoji oko 15 000 newsgrupa danas u svijetu. Neke od njih su hr.alt.e-vlada, hr.comp.obrazovanje, sci.space.news i slične.

O

Online / Offline status

Pojam online statusa se odnosi na korisnika koji se trenutno nalazi spojen na Internet. Pojam offline status je vezan uz korisnika koji trenutno nije spojen na Internet

Open Source

Označava pokret koji se zalaže za slobodan pristup softveru u širem smislu riječi

P

Peer-review

Sustav valorizacije znanstvenih i srodnih radova u koji su uključeni i ostai znanstvenici kako predstavnici struke. U idealnoj situaciji jamac nepristranosti i stručnosti

PERL

Kratica koja označava Practical Extraction and Report language - To je skriptni jezik posebno dizajniran za manipuliranje tekstualnim zapisima. Spada u skupinu jezika koje nazivamo "interpretativnim" jezicima što ga čini posebno pogodnim za izgradnju i testiranje programa. Stvorio ga je Larry Wall.

PGP

kratica za "Pretty Good Privacy". PGP je elektronički algoritam koji metodama enkripcije štiti vašu privatnost šifrirajući sadržaj e-mail poruka ili datoteka

PHP

Kratica koja znači Hypertext Preprocessor - označava programski jezik koji programerima omogućava kreiranje dinamičkih web stranica i sadržaja povezanih s bazama podataka. Najčešće se koristi za izradu web aplikacija (što uključuje i forume).

R

Realno vrijeme

(engl. real-time) pojam koji se može odnosti na komunikaciju ili bilo kakve druge procese, a označava da se oni odvijaju upravo u tom trenutku - bez kašnjenja. Primjerice chat je oblik komunikacije u realnom vremenu zato jer se poruke između sugovornika izmijenjuju bez kašnjenja - u realnom vremenu.

S

Spam

Označava neželjenu poštu. Najčešće su to različite reklame, ponude i neželjeni marketinški materijali

T

TCP

Vrsta protokola koja se koristi uz Internet Protokol za slanje podataka u obliku individualnih jedinica koje još nazivamo paketima između računala na Internetu

V

Videokonferencija

Skup interaktivnih telekomunikacijskih tehnologija koje omogućavaju međusobnu i simultanu vezu i prijenos audio i video signala između dvije geografski odvojene lokacije. Ovaj način komunikacije i suradnje se još naziva i vizualnom kolaboracijom

W

Web kamera

Jednostavan i u pravilu jeftin uređaj koji je moguće iskoristiti za potrebe video komunikacije putem Interneta.

Page:  1  2  3  (Next)
ALL