Rječnik


Rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3
  ALL

P

PHP

Kratica koja znači Hypertext Preprocessor - označava programski jezik koji programerima omogućava kreiranje dinamičkih web stranica i sadržaja povezanih s bazama podataka. Najčešće se koristi za izradu web aplikacija (što uključuje i forume).

R

Realno vrijeme

(engl. real-time) pojam koji se može odnosti na komunikaciju ili bilo kakve druge procese, a označava da se oni odvijaju upravo u tom trenutku - bez kašnjenja. Primjerice chat je oblik komunikacije u realnom vremenu zato jer se poruke između sugovornika izmijenjuju bez kašnjenja - u realnom vremenu.

S

Spam

Označava neželjenu poštu. Najčešće su to različite reklame, ponude i neželjeni marketinški materijali

T

TCP

Vrsta protokola koja se koristi uz Internet Protokol za slanje podataka u obliku individualnih jedinica koje još nazivamo paketima između računala na Internetu

V

Videokonferencija

Skup interaktivnih telekomunikacijskih tehnologija koje omogućavaju međusobnu i simultanu vezu i prijenos audio i video signala između dvije geografski odvojene lokacije. Ovaj način komunikacije i suradnje se još naziva i vizualnom kolaboracijom

W

Web kamera

Jednostavan i u pravilu jeftin uređaj koji je moguće iskoristiti za potrebe video komunikacije putem Interneta.

Page: (Previous)   1  2  3
  ALL