Rječnik


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

L

LAN

(eng. <i>Local Area Network</i> - lokalna mreža), mreža međusobno povezanih računala ostvarena bez tehnologija za udaljenu komunikaciju. Mreže na razini jednog kata ili zgrade obično odgovaraju definiciji lokalne mreže.