1. zadatak

U tablici iz lekcije Boje nalaze se imena i boje definirane CSS 2.1 standardom.

Za svaku boju pronađite odgovarajući heksadecimalni kod i upišite ga u treći stupac do boje.

Napomena: Ako za rješavanje zadatka upotrebljavate neki od alata za prikupljanje boja (color picker), za točne rezultate je potrebno u operacijskom sustavu, na postavkama prikaza, odnosno monitora, postaviti 24-bitnu dubinu boje.

Ime Boja Heksadecimalni prikaz
npr. #ccff00
maroon    
red    
orange    
yellow    
olive    
purple    
fuchsia    
white    
lime    
green    
navy    
blue    
aqua    
teal    
black    
silver    
gray    

Kad ste ispunili tablicu, usporedite brojeve u susjednim recima. Ustanovite koja se od triju komponenata R, G, B promijenila (ili možda koje su se komponente promijenile). Konačno, na temelju brojeva pokušajte objasniti kako se promijenila boja i zašto.