Upute za polaznike
     
 

 

 

Za potrebe svladavanja gradiva u ovom tečaju, polaznicima je na webu dostupan sav materijal. Dodatno, korisnici trebaju imati mogućnost instaliranja programa za komunikaciju i kolaboraciju putem Interneta.

Riječ je o programima poput Live Messengera, Yahoo! Messengera i ostalih obrađenih u tečaju. Upute za preuzimanje i instalaciju tih programa se nalaze u samom sadržaju tečaja.

Polaznici u savladavanju gradiva imaju podršku mentora, a svoje stečeno znanje svaki polaznik provjerava kroz dva radna zadatka i završni ispit. S mentorom polaznici komuniciraju putem alata unutar tečaja - Rasprava i poruka. Komunikacija se ostvaruje i prilikom slanja rješenja zadataka, što znači da će između svakog polaznika i mentora biti razmijenjene barem dvije poruke.

Polaznicima se preporuča svladavanje vježbi navedenih na kraju svake lekcije.

U sklopu tečaja polaznici na raspolaganju imaju dva radna zadatka i završni  ispit znanja.
Prvi radni zadatak nosi 20 bodova, drugi radni zadatak 30 bodova, a završni ispit nosi ukupno 50 bodova. U konačnici to čini 100 bodova. Ako polaznik ostvari barem 50 bodova (a od toga minimalno 25 na završnom ispitu znanja i minimalno 25 na oba radna zadatka ukupno) - smatra se uspješnim dovršetkom tečaja.
Termini do kojih je potrebno riješiti i predati radne zadatke, kao i završni ispit su navedeni u Kalendaru. Preporuča se da Prvi radni zadatak polaznici rješavaju po završetku prvog dijela tečaja (do 5. Poglavlja - "Alati za komunikaciju i kolaboraciju
putem Interneta"). Drugi radni zadatak pokriva ostatak gradiva. Završni ispit se polaže po predavanju Drugog radnog zadatka.

Završni ispit se može, u pravilu, rješavati samo jednom. Rezultati testova računaju se automatski kada ih polaznik riješi. Mentor pregledava rezultate testa i potvrđuje ih. Tek nakon potvrde polaznik može vidjeti svoj uspjeh.

Radne zadatke ocjenjuje mentor. Polaznici će uz ocjenu, dobiti i komentar /sugestiju mentora vezanu uz sam radni zadatak.