Rad s polaznicima

Kreiranje grupa

Da biste pristupili sučelju za rad s grupama odaberite blok Postavke > Administracija kolegija > Korisnici > Grupe

Sučelje grupa
Sučelje grupa 

Odabirom opcije Stvori grupu otvara se mogućnost za unos naziva nove grupe, njen opis, dodjeljivanje zaporke za pristup grupi te postavljanje fotografije. Na ovaj način možete se kreirati potreban broj grupa. 

Stvori grupu
Stvori grupu

Kreirane grupe pojavljuju se u lijevom stupcu.

Kreirane grupe
Kreirane grup

Polaznike dodajete u grupu odabirom naslova grupe iz lijevog stupca a potom opcije Dodaj/ukloni korisnike koja se nalazi u podnožju desnog stupca. Pojavljuje se novo sučelje s dva stupca. U desnom stupcu nalaze se polaznici tečaja koji još nisu članovi prikazane grupe, dok se u lijevom stupcu nalaze polaznici odabrane grupe. Za dodavanje korisnika u grupu odaberite korisnika iz desnog stupca a potom gumb Dodajte. Polaznik se miče iz grupe na način da ga označite u lijevom stupcu a potom odaberete gumb Obriši. Jedan polaznik može se nalaziti u više grupa. 

Dodavanje u grupu
Dodavanje u grupu

Grupe kreirate ukoliko želite dobiti odvojene grupe polaznika koje će sudjelovati na istoj aktivnosti. Ako grupni rad nije prisiljen u postavkama tečaja svaka aktivnost u svojim postavkama može imati drugačije podešen grupni rad. Grupni oblik u postavkama aktivnosti nudi tri mogućnosti:

  • Nema grupa – svi polaznici rade na istoj aktivnosti bez razlike,
  • Vidljive grupe – grupe rade odvojeno no, rezultati aktivnosti pojedine grupe vidljivi su drugim grupama,
  • Odvojene grupe – grupe rade odvojeno i rezultati njihovih aktivnosti nisu vidljivi drugim grupama.

    Zajedničke postavke modula
    Zajedničke postavke modula

Osim kroz postavke pojedine aktivnosti, grupni oblik rada možete odrediti i klikom na ikonu Grupe koja je vidljiva uz svaku aktivnost kada su omogućene izmjene.

Grupe iz sučelja
Grupe iz sučelja

Posebno treba voditi računa o postavkama opcija Grupni oblik i Prisili na grupni oblik nastave koje se nalaze u postavkama tečaja. Prisili na grupni oblik će nadjačati postavke za grupni rad u aktivnostima. Ako je prisiljen određeni oblik grupnog rada on će se primjenjivati na sve aktivnosti u tečaju.  Grupni rad se obično ne prisiljava što omogućava njegovo podešavanje u svakoj aktivnosti posebno.

Dizač mala

Aktivnost - vježba:

 

Kreirajte četiri grupe u vašem tečaju i nazovite ih Grupa A, Grupa B, Grupa C i Grupa D.

CARNet Logo