Rad s polaznicima

Načini upisa na tečaj

Upisi na tečaj određuju način na koji će polaznici biti dodani na tečaj i u kojoj ulozi. Za pristupanje sučelju odaberite blok Postavke > Administracija kolegija > Korisnici > Načini upisa na kolegij.

Načini upisa
Načini upisa

Sučelje prikazuje načine (metode) koji su predavaču dostupni za upis polaznika na tečaj. U koloni Korisnici prikazan je broj polaznika koji je dodan pomoću određenog načina, dok se pomoću strelica koje se nalaze u koloni pod nazivom Gore/Dolje može mijenjati njihov redoslijed.
U koloni Uredi dostupne su sljedeće mogućnosti:  brisanje (Brisanje_ikona), vidljivost (oko), dodavanje novih polaznika (lica) te mijenjanje postavki (lica.

Načini upisa sučelje 2
Načini upisa sučelje 2

Mogućnost brisanja i podešavanje vidljivosti dostupni su za sve načine dok je mijenjanje postavki moguće samo kod samostalnog upisa. Dodavanje polaznika se pojavljuje samo kod ručnog upisa s obzirom da samostalni upis i pristup gosta podrazumijeva da se polaznici na tečaj upisuju samostalno.
Predavač treba biti posebno oprezan prilikom brisanja načina upisa s obzirom da se postupkom brisanja brišu i polaznici upisani pomoću njega. Ako je skriven, način postaje nedostupan za upis.

U sučelju su dostupni sljedeći načini upisa: 

 • Ručni upis  - ručni upis dijelom je objašnjen je u poglavlju Dodavanje polaznika na tečaj. U koloni Uredi dostupna je ikona za dodavanje polaznika metodom ručnog upisa. Sučelje za dodavanje polaznika razlikuje od onoga koje se prikazuje na linku Upisani korisnici. U desnom stupcu nalazi se popis svih korisnika sustava Moodle. Lijevi stupac određen je za polaznike tečaja. Iz padajućeg izbornika Dodijeli ulogu odaberite željenu ulogu za polaznika te ako je potrebno postavite trajanje i početak upisa. Nakon toga u desnom stupcu označite jednog ili više polaznika koje želite dodati tečaju i odaberite Dodajte.

  Rucni upis
  Rucni upis

 • Pristup kao gost – omogućava pristup polaznicima koji nisu registrirani u sustav Moodle. Pristup gostima najbolje je podesiti u postavkama tečaja gdje se može postaviti i zaporka za pristup. Na taj će način tečaju moći pristupiti samo gosti koji posjeduju zaporku. Ako ovdje odaberete skrivanje pristupa gostima, sustav će odmah ažurirati ovu mogućnost i u postavkama kolegija.

 • Samostalni upis – metoda koja omogućava polaznicima samostalni upis na tečaj s ili bez zaporke. U slučaju više grupa korisnika predavač može kreirati veći broj instanci za samostalni upis odabirom samostalnog upisa iz padajućeg izbornika pod nazivom Dodajte, te u svakoj podesiti zaporku za upis u grupu. Zaporka grupe mora biti zadana u postavkama tečaja kao i u postavkama grupe. Za upis na tečaj i grupu polaznik koristi samo zaporku grupe.

Elementi samostalnog upisa su sljedeći:  

 • Naziv samostalne instance: upisujete željeni naziv, primjerice „Upis za Grupu A“,
 • Dozvoli samostalno upisivanje: ako odaberete "Ne" ova instanca upisa neće biti dostupna,
 • Lozinka kolegija – osigurava da tečaju pristupaju samo oni polaznici koji znaju zaporku. Ako zaporka nije upisana bilo koji registrirani korisnik će moći pristupiti tečaju.
 • Koristi lozinke za upis u grupu – omogućava automatsko dodavanje polaznika u grupu prilikom samostalnog upisa. Predavač prethodno kreira grupu te u postavkama grupe upisuje zaporku. Zaporka grupe je dovoljna za upis na tečaj i dodavanje u grupu. Zaporka grupe bi trebala biti različita od zaporke tečaja. Ako upiše samo zaporku tečaja polaznik će se upisati na tečaj ali ne i u grupu.
 • Dodijeli ulogu – uloga koja se dodjeljuje korisniku nakon samostalnog upisa na tečaj.
 • Trajanje upisa – vremenski rok u kojem upisani polaznici mogu pristupati tečaju. Ako nije podešeno, vremenski rok upisa na tečaj je neograničen.
 • Početak upisa – datum od kojeg se polaznici mogu početi samostalno upisivati na tečaj.
 • Datum isteka – datum do kojeg se polaznici mogu samostalno upisivati na tečaj
 • Ispiši neaktivnog korisnika nakon – određuje vremenski rok nakon kojeg će polaznici koji nisu dulje vremena pristupali tečaju biti ispisani.
 • Najveći broj upisanih korisnika – određuje najveći broj polaznika koji se mogu samostalno upisati na tečaj. Ako nije podešeno, broj polaznika nije ograničen.
 • Pošalji poruku dobrodošlice na kolegij – da bi polaznici dobili poruku dobrodošlice na svoju e-mail adresu trebate omogućiti ovu opciju klikom na kućicu za odabir.
 • Prilagođena poruka dobrodošlice - u ovom prozoru upisujete tekst poruke dobrodošlice.

Samostalni upis
Samostalni upis

CARNet Logo