Rječnik


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

H

HTML blok

HTML blok posebna je vrsta bloka čiji sadržaj definira nastavnik na tečaju. Koristi se za dodavanje proizvoljnog sadržaja poput teksta, multimedije, poveznica na sadržaje u tečaju ili izvan njega ali i drugih sadržaja.  Osnovna razlika između HTML bloka i drugih blokova koji se mogu dodati u tečaj je mogućnost kreiranja sadržaja. Funkcija i sadržaj ostalih blokova unaprijed su definirani (npr. blok Poruke, Kalendar i drugo).