Tablica kompetencija

Br.

Kompetencije

Dokaz
(poveznice na Vaš rad, itd..) stečene u modulu(ima)

Povratne informacije mentora

1.

Kontekstualizirati kompetencije e-učenja unutar strukovnog područja (stečene kompetencije moći primijeniti u vlastitom predmetu i struci) (tijekom cijelog tečaja)

 

 

2.

Digitalne kompetencije, posebno one vezane uz korištenje IKT alata za učenje i poučavanje strukovnih predmeta.

 

 

3.

Sinkroni i asinkroni suradnički rad u online okruženju (razmjena ideja, komunikacija…)

 

 

4.

Analiza kompetencija općenito i analiza vlastitih kompetencija.

 

 

5.

Kritičko usvajanje općih načela e-učenja te pojedinih primjera u određenom kontekstu (Odabir onih načela primjernih u vlastitom predmetu/struci).

 

 

6.

Osmišljavanje angažirajućih e-aktivnosti za grupni ili individualni rad, usklađenih s ishodima učenja.

 

 

7.

Kreiranje i upravljanje audio-vizualnim materijalima za učenje i poučavanje usklađenih s ishodima učenja (njihova objava, odabir, ponovno korištenje, razmjena i evaluacija).

 

 

8.

Pomoć, inspiriranje i motiviranje polaznika tijekom e-učenja s ciljem postizanja ishoda učenja.

 

 

9.

Metakognicija (osviještenost i kritički osvrt na vlastite kompetencije vezane uz učenje i poučavanje.

 

 

Last modified: Thursday, 7 November 2013, 9:22 AM