6.3. Izrada grupne e-aktivnosti

Izradite e-aktivnost kao grupa za strukovni tečaj po izboru. Koristite smjernice koje ste osmislili sa svojom grupom u aktivnosti  6.1, te glavne ideje do kojih ste došli u aktivnosti 6.2. Još jednom ćete raditi u maloj grupi u koju vas je mentor ranije dodijelio.  

Prilikom izrade aktivnosti uzmite u obzir specifično radno okruženje tečaja za koji ju izrađujete i specifične alate koje bi mogli koristiti. Razmislite o vrstama alata s kojima znate raditi kako bi olakšali rad u grupi. Također u obzir uzmite svoja iskustva u dosadašnjem tijeku tečaja. Za koji bi zadatak najbolje odgovarali ti alati? Što će vam trebati (koje funkcije) za postizanje ciljeva i provedbu smjernica iz aktivnosti 6.1.? Možete li predvidjeti potencijalne rizike? Da biste sagledali sve važne aspekte, kao model koristite tablicu elemenata e-aktivnosti koja se nalazi u modulu 4.

Pogledajte listu alata za e-učenje za grupni rad i pročitajte njihove opise. Ako vam je potreban detaljniji opis funkcija, posjetite stranice tih alata za više informacija. Zapišite koje alate planirate koristiti u vašoj e-aktivnosti i objasnite svoj izbor.

Objavite svoju izrađenu grupnu e-aktivnost na forumu modula (samo jedan član grupe, no potpisuje imena svih članova grupe), a zatim odaberite i komentirajte najmanje dva prijedloga drugih polaznika koji vam se čine zanimljivi ili koji upućuju na veliku mogućnost neuspjeha. Argumentirajte svoje komentare.

I mentor tečaja će komentirati vaš projekt e-aktivnosti.

Vrijeme za izvršenje zadatka: 3 sata.