Alati za e-učenje u grupi

1. Uvod

U obrazovnoj tehnologiji postoje mnogi alati koji potpomažu kolaboraciju i grupni rad. S tehničkog gledišta, neki alati su i napravljeni baš u tu svrhu (npr. BSCW, Project Pier). Najčešća opcija je mogućnost razmjene mapa, kolaborativno mijenjanje dokumenata (stare verzije se ne brišu) i poticanje komunikacije među članovima grupe. Ovi alati omogućuju sigurnu razmjenu dokumenata na mreži, organiziranje timskog rada i učinkovitu suradnju.

S druge strane, Web 2.0 alati se baziraju na kolaboraciji kao ključnom elementu za razmjenu među korisnicima i većina tih alata omogućuju kolaboraciju putem komentara, stavljanja oznaka (tagging), razmjene dokumenata itd. Dakle, čak i alati koji su namijenjeni za druge svrhe (izradu dokumenata, umnih mapa, objavljivanje videa), mogu se koristiti za kolaborativno učenje i grupni rad.

Neki alati, na primjer, videokonferencije, blogovi ili društvene mreže, omogućavaju online komunikaciju i mogu se koristiti za razmjenu mišljenja, komentara i ideja s drugima.