5.1. Blokovi


  • blok čini više objekata koji se ponašaju kao cjelina
  • kreiraju se za objekte koji se ponavljaju u crtežu (npr. vrata i prozori)
  • pri umetanju bloka moguće je promijeniti veličina i kut rotacije
  • ako se promijeni definicija bloka, automatski se mijenja izgled svih umetnutih blokova
  • blokovi pri umetanju zadržavaju boju i ostala svojstva nivoa u kojem su nastali
  • ako želimo da blok pri umetanju preuzme svojstva aktivnog nivoa, blok je potrebno napraviti u nivou 0.


korak nazad

korak naprijed

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM