5.1.1. Kreiranje bloka


  • Naredba BLOCK
  • Draw -> Block -> Make
  • Ikona make

POSTAVKE

blockdef

Slika 5.1. Određivanje postavki bloka

  • Retain – objekti od kojih se stvara blok ostaju u crtežu kao zasebni objekti
  • Convert to block – objekti od kojih se stvara blok se pretvore u blok
  • Delete - objekti od kojih se stvara blok brišu se iz crtežakorak nazad

korak naprijed

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM