Ishodi učenja

Ishod je fraza (rečenica) o očekivanim rezultatima koji se mogu prikazivati (mjeriti, provjeriti ili vrednovati) nakon odabrane jedinice tečaja (cijelog tečaja, zadatka ili predavanja). Ishod je usmjeren na pojedinačnog polaznika, opisuje njegovo/njezino ponašanje i metodu prezentacije. To je ključni element u svakoj nastavnoj aktivnosti, uključujući i e-aktivnosti.

Zašto je ključan?

Definiranje ishoda pomaže učeniku da shvati što se od njega očekuje, a voditelja/kreatora aktivnosti usmjerava pri odabiru sadržaja, oblika rada ili aktivnosti i metoda pri vrednovanju.

Stoga, definiranje ishoda olakšava posao i učenicima i autorima aktivnosti ili voditeljima tečaja.

Opći i specifični (operativni) ishodi

Opći ishodi se odnose na smjer i radnje, ali ih ne definiraju. Operativni ishodi se izravno odnose na željene učinke ili rezultate radnji, ali  istovremeno i definiraju metode provedbe i vrednovanja.

Kako kreirati ishod učenja?

Ishod mora biti jasno i precizno opisan, mora se odnositi na radnje i ponašanje te mora biti mjerljiv u kategorijama vrijeme, mjesto, količina, učestalost itd. Također, treba biti osmišljen prema SMART (specific, measurable, attainable, relevant, time framed) kriterijima – to jest, mora biti konkretan, mjerljiv, ostvarljiv, svrsishodan i vremenski ograničen. “S” iz kratice se također može odnositi na Student-centred, usmjeren na učenika (uz naglasak da ishodi moraju precizirati radnje učenika, a ne voditelja).

Pravilno formuliran ishod:

  • sadrži opise znanja ili vještina koje učenik treba usvojiti. Ne treba ih miješati s opisom izvedenih zadataka ili opisom sadržaja ili materijala
  • definira uvjete pod kojima se treba ostvariti
  • koristi aktivne glagole koji opisuju željena ponašanja (kao u donjem prikazu):

Bloomova taksonomija ishoda učenja

Tablica koja objašnjava sliku Revidirana Bloomova taksonomija ishoda učenja:

ENGLESKA VERZIJA

HRVATSKA VERZIJA

Lower order thinking skills

Niže razine razumijevanja

Higher order thinking skills

Više razine razumijevanja

Remember

define, describe, find, identify, label, list, locate, match, name, outline, point to, select, show, state, study

Znanje

Definirati, opisati, prepoznati, identificirati, označiti, nabrojati, pronaći, povezati, imenovati, izdvojiti, pokazati, odabrati, iskazati, proučiti

Understand

compare, conclude, contrast, define, demonstrate, describe, estimate, explain, identify, interpret, paraphrase, predict, retell, rewrite, summarize,

understand

Razumijevanje

Usporediti, zaključiti, razlikovati, definirati, demonstrirati, opisati, procijeniti, objasniti, identificirati, interpretirati, preformulirati, predviđati, prepričati, prevesti, sažeti, razumjeti

Apply

adapt, choose, construct, determine, develop, draw, illustrate, modify, organize, practice, predict, present, produce, select,

show, sketch, solve, respond

Primjena

Prilagoditi, odabrati, proizvesti, odrediti, razviti, crtati, ilustrirati, preoblikovati, organizirati, vježbati, predviđati, prikazati, pokazati, riješiti, reagirati

Analyze

analyze, ask, classify, compare, contrast, correlate, diagram, differentiate, edit, examine, explain, group, identify, infer, monitor, observe, order, outline, reason, review, select, sequence, sort, survey

 Analiza

Analizirati, pitati, klasificirati, uspoređivati, staviti u odnos, razlikovati, prikazati u dijagramu, uređivati, istraživati, objasniti, grupirati, identificirati, nagledati, promatrati, rangirati, skicirati, argumentirati, provjeriti, odabrati, sortirati, anketirati

Evaluate

assess, choose, compare, conclude, consider, construct, contrast, critique, determine, estimate, evaluate, explain, interpret, justify, prioritize, prove, recommend, relate, summarize, support, test, verify

Vrednovanje

Procijeniti, odabrati, usporediti, zaključiti, razmatrati, konstruirati, staviti u odnos s, kritizirati, odrediti, predvidjeti, vrednovati, objasniti, interpretirati, obrazložiti, preporučiti, dokazati, testirati, sažeti, provjeriti

Create

arrange, collect, combine, compose, connect, construct, coordinate, create, design, develop, explain, formulate, frame, gather, generate, graph, imagine, incorporate, integrate, interact, invent, judge, make, model, organize, plan, portray, produce, publish, rearrange, refine, reorganize, revise, rewrite, summarize, synthesize, test, write

 Sinteza/kreacija

Urediti, skupiti, kombinirati, sastaviti, spojiti, konstruirati, kreirati, dizajnirati, razviti, objasniti, formulirati, prikupiti, grafički prikazati, generirati, zamisliti, integrirati, osmisliti, prosuditi, napraviti, modelirati, organizirati, planirati, prikazati, proizvesti, objaviti, preurediti, reorganizirati, sažeti, testirati, pisati, sintetizirati

Revised Bloom taxonomy of learning objectives, 2001, http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1105/

Revidirana Bloomova taksonomija, 2001, http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1105/

 

 

Primjer 1: Razlike u formulacijama ishoda

Niža razina razumijevanja

Viša razina razumijevanja

Na kraju ovog sata razumjet ćeš prometna pravila.

Na kraju ovog sata moći ćeš analizirati prometne opasnosti

Cilj ovog tečaja je predstaviti osnovne koncepte geodetskog mjerenja.

Po završetku ovog tečaja moći ćete primijeniti osnovne tehnike geodetskog mjerenja prilikom izmjere terena.

Cilj ovog tečaja je pokazati kako koristiti računalo (opis sadržaja)

Po završetku ovog tečaja moći ćete koristiti računalo s priključenim mišem i pisačem te pisati i printati tekst (vještine)

Po završetku ovog sata moći ćete imenovati pravila komunikacije nužna u vođenju vlastite tvrtke (općenito) 

Po završetku ovog tečaja moći ćete kreirati učinkovitu komunikacijsku strategiju biranjem  prikladnog sadržaja, medija i organizacijske strukture (posebno se usredotočuju na vještine učenika)

 

6 koraka za postizanje ishoda učenja (primjer)

  • Korak 1: Definirajte ishod: Po završetku obuke moći ćete obojiti vrtnu klupu.
  • Korak 2: Definirajte rezultat: obojena vrtna klupa
  • Koraci 3-4: Zapišite radnje i stavite u redoslijed: upoznati se s materijalom, obojiti klupu jednom bojom, koristiti pravu boju za taj materijal, nanijeti boju jednoliko po svim površinama, provjeriti ima li na klupi elemenata za zaštitni premaz.
  • Korak 5: definirati kriterije provjere putem osjetila vida i dodira: klupa je obojena jednoliko jednom bojom (ne vidi se stara boja, nema loše obojenih dijelova, površina je bila dobro pripremljena pa se boja mogla jednoliko nanijeti), boja je prikladna za materijal (ne guli se, dobro se prima i ne mrlja elemente u dodiru s klupom),  sve površine su jednoliko obojane (100%-na prekrivenost bojom svih elemenata klupe) i nema elemenata zalijepljenih za klupu (dlaka s četki, čepova, lišća, itd.)
  • Korak 6: Proces vrednovanja: Mislim da će ishod biti ostvaren kad klupa bude obojena

Vrijeme: 30 minuta.

Last modified: Monday, 11 November 2013, 2:01 PM