4.1.2. COPY


Preslikava objekta kako bi dobili objekt jednak izvornom.

Naredba:

  • COPY
  • Modify -> Copy
  • ikona copy

Postupak:

  1. pozvati naredbu
  2. odabrati dijelove crteža koji se preslikavaju
  3. odabrati hvatište (base point)
  4. odrediti položaj novog objekta (upis koordinate ili klik mišem)

Primjer:

  1. Nacrtajte pravokutnik
  2. Nacrtajte kružnicu sa središtem na bilo kojem vrhu pravokutnika
  3. Preslikajte kružnicu na ostale vrhove prvokutnika.

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM