4.1.8. ARRAY


Naredbom ARRAY (raspoređivanje u polju) stvaraju se višestruke kopije odabranih objekata u pravokutnom ili kružnom (polarnom) polju.

arrray

Naredba:
 • ARRAY
 • Modify -> Array
 • ikona array

Pravokutno polje (Rectangular Array)

 • SELECT OBJECT – odabir objekta
 • ROW – broj redaka
 • COLUMNS – broj stupaca
 • ROW OFFSET – razmak između redaka
 • COLUMN OFFSET – razmak između stupaca

Polarno polje (Polar Array)

 • SELECT OBJECT – odabir objekta
 • PICK CENTER POINT – odabir točke središa polja
 • TOTAL NUMBER OF ITEMS – broj objekata
 • ANGLE TO FILL – zadavanje kuta ispunjenja
 • ANGLE BETWEEN ITEMS – zadavanje kuta između kopija
 • ROTATED ITEMS AS COPIED – zaokretanje objekata prilikom umnažanja

Primjer 1

 • Nacrtaj jedan pravokutnik 100x100 i rasporedi ga u polje od 5 redaka i 3 stupca sa razmakom 25 između redaka i 50 između stupaca.

Primjer 2

 • Nacrtaj jedan pravokutnik 10x5 i rasporedi ga u polje od 10 elemenata po kutu od 180, tako da se pravokutnik ne rotira u odnosu na središte kružnice.
 • U kojem će se smjeru izgrađivati polje ako unesete vrijednost kuta 180 a u kojem ako unesete vrijednost -180?

Primjer 3

 • Nacrtaj jedan kvadrat 100x100 i rasporedi ga u polje od 15 elemenata po kutu od 360, tako da se kvadrat ne rotira u odnosu na središte kružnice.

Last modified: Monday, 19 August 2013, 6:42 PM